Online-MTO

Online-MTO is een handelsnaam van It figures. It figures is gespecialiseerd in enquetes voor online en email-gebruik.

Algemene voorwaarden Online-MTO


Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:de partij die opdracht geeft.
Deelnemer:de partij die ter uitvoering van de opdracht gegevens levert aan It figures.
Offerte:een beschrijving op hoofdlijnen van de te leveren producten, de door de opdrachtgever en/of deelnemer(s) ter beschikking te stellen gegevens, de frequentie van de leveringen en de daaraan verbonden kosten voor de opdrachtgever.


Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Overeenkomst

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Artikel 5 Geheimhouding

Artikel 6 Intellectuele eigendom

Artikel 7 Betaling en tarieven

Artikel 8 Reclames

Artikel 9 BeŽindiging van de overeenkomst

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens It figures in verband met het verrichten van werkzaamheden door It figures in ieder geval na ťťn jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12 Slotbepalingen